English Edition
Dhivehi Edition

 

 • ފޮތި މާސްކާކީ ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވާއް ބޭނުންވެވިއޭނެ މުހިއްމު އެއްތައް.
 • ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވާއް ފޮތި މާސްކަކީ ވަރައް މުހިއްމު ދައުރައު އަދާ ކެރާ އެއްތައް.
 • އަމެއްލަ މީހާގެ ސަލާމަތާއި އަދި އެހެން މީހުންގެ ރައްކަލަކައްޓަކައި އެޑާ މާސްކާކީ ކަނޑައެޅިފެއިވޭ މިންގަނޑައް ފެތޭ އެއްތަކައް ވޭއްވޭހެއް.އަދި މާސްކާ އެޑާއް ވޭނެއިއަސް ރަންގަޅާއް.
 • މާސްކު އެޑާކޯ ވިސްނާއްވީ ކަންތައްތައް
 • މާސްކާ އެޑުމުގެ ކުރިން ރަންގަޅާއު އައް ދޯނެހެތި
 • މާސްކާ އެއްވިޔަސް ވަރަކައް ހަލާކި ވެފެއި ހިއްތޯ ބަލައި ޗެކްކޮއްފެއި ހަލާކި އެއްތައްފެހޭ ބޭނުން ނިކެރާހެތި.
 • މާސްކާ އެޑަފެއި ހިންނެކޯ އަނގާއި ނޭވާއި ދެޑި ފޮރުވޭއްވޭހެއް.
 • ވައިނުކުންނަނެ އެއްވިޔަސް ތާން ނިހިންނެ ގޮތައް މާސްކާ ރަންގަޅާއު އެޑިފެއި ހިއްތޯބަލާހެތި.
 • މާސްކު އެޑަގެން ހިށެ އިޔާއި އައްލާއި ނިހަދާހެތި.
 • މާސްކާ ތެމިގޭފެހޭ، ނުންވީ ހަޑިވެގޭފެހޭ އިޔާ ބަދަލުކެރާހެތި.
 • މާސްކާ ނަގަލާއްވީމެއިއަސް ފެރަތުމާއް ރަންގަޅާއް އައްދޯނެހެތި
 • މާސްކާ ނަގާނެއި ކަންފަތި ނުންވީ ބޮލެ ބިއްދަރި އެޑުވާ ފަށާއި ހިފަފެއި. އެހެންނަގާކޯއަސް މާސްކާއި ބޭރެ އައް ނިޖައްސާހެތި
 • ނަގަމުން އޭކޯ ވީހެއިއަސް މޫނާއި ދުރައް ނެގޭތޯ ބަލާހެތި
 • މާސްކާ ނަގަލާއިއަސް އައް ދޯނެހެތި
 • އެއްފަހަރައްވަނި ގިނަފަހަރަ ފޮތި މާސްކާ ބޭނުންކެރާފެހޭ އިޔާ ރައްކޯކެރާނެއި ވައިބަންދު އުރާކައު އެޑަފެއި.
 • އުރާން ނަގާކަލަކިއަސް ހިފާނެއި ފަށާއި އެކަނި. އެވަނަ ފަހަރައު އިޔާ އެޑާށީ ތެއްވެ ހަޑިވެފެއި ނެއްފެހޭ
 • މިމާސްކާ ވޭހެއް ސާބޫނި ނުންވީ އެކަށީގެންވޭ ޑިޓާޖެންޓައް ބޭނުންކޮއްގެން ދެވާލަކި އެއްފަހަރަ ދޯނައް.
 • އެމީހަކާ އެޑާ މާސްކު އެހެން މީހުން އެޑާއް ނިދޭހެތި
 • މާސްކު އެޑާފެހޭ އޭ އެޑާށާއި ނަގާށާއި ދޯނައް ނުންވީ ނައްތަލާނެ ގޮއު އަމެއްލާއް ދަސްވެފެއި ހިންނައް ވޭހެއް.
 • ހަނދާން ކެރާހެތި އެކަނި މާސްކާ އެޑަގެނަކުން އަދި މީހާ ރައްކޯތެރިއައް ނިވޭހެއް.
 • މާސްކާ އެޑަގެން ހިންނެކޯ ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވާއް ގިނިވޭނޑޭއްޖެހޭ އެހެން އާދަތަކަށަސް ފަރުވާތެރިވޭއްވޭހެއް.
 • މަދަވެގެން އެހެން މީހުންނާއި 1 މީޓަރަ ދުރެ ހިށެވޭތޯ ބަލާހެތި.
 • ވީހެއިއަސް ގިނަގިނައިން އައްދޯނެހެތި، މާސްކާއި މޫނެއެއި އަތުން ޖެހި ނިހަދާހެތި
 • މާސްކު ބޭނުންކެރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާއްތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކައް ތަބާވޭހެތި
 • ރައްކޯވެތިބެ އަފިރިން އެންމެން ވެގެން ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ހުއްޓުވާއް މަސައްކައް ކެރަމާހިނގައު