English Edition
Dhivehi Edition

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

250 ގ .( ޗީޒް ޗެޑަރ )

Advt

Advertisement

1 ޕާން
5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ ދިޔާކޮށްފައި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ޗީޒް ކޮޅާއި ބަޓަރކޮޅު އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ.
ޕާން ފޮތިތައް ކާރި ކަފާލާށެވެ. ޕާން ފޮތި ތަކުގެ އެތެރޭގައި ސަމުސަލުން އެތި ކޮޅެއް ހާކާފައި އޮޅާލާށެވެ.

ދެން ޓޫތް ޕިކަކުން ޕާން ރޯލު ހަރު ކޮށްލާފައި އެއްޗަކަށް އަޅާފައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި 15 މިނިޓް ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޓްރޭ އެއްގައި އަތުރާލާފައި ބަޓަރު ކޮޅެއް ދިޔާކޮށްފައި ރޯލު ތަކުގެ ބޭރުގައި ހާކާލާފައި އަވަން ގައި ފިހެލާށެވެ.