English Edition
Dhivehi Edition

އޭއޯ ރޯދައިގެ ބަދިގެ އަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އޭއޯ ނިއުސް އިން ގެނެސްދޭ ޚާއްޞަ ކޮލަމެކެވެ. މި ގޮތުން މި އަހަރުވެސް ތަފާތު ގިނަ އެކިވައްތަރުގެ މީރު ކެއުމާއި ބުއިން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް މި ކޮލަމްގެ އެހީގައި އޭއޯ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އެގޮތުން މިއަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ ކެއުމުގައި ތަންކޮޅެއް ލުއި ގޮތެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ޖޯޑު އޯޓްސް
5 ޖޯޑު ދިޔާ މިލްކް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި ބޭނުމިއްޔާ
1 ވައް ދޮން ކުދިކޮށް ކޮށާފައި
1/2 ޖޯޑު ކަރާކުދިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި
1/2 ޖޯޑު މެލަން ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި
1/2 ޖޯޑު ދޮންފަޅޯ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި
ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
ތެއްޔަށް އަޅާފައިތެއްޔަށް އަޅާފައި އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާށެވެ. އޯޓްސް ކޮޅު ވެސް އެއްކޮށް ލާށެވެ.
މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ.
ކެކި އޮލަވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ .
ސާރވް ކުރަންވީމާތަށްޓަކަަށް އަޅާފައި މާމުއި ކޮޅު އެކޮށްފަައި މޭވާ ކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.