Raees Maumoon ge kokko fulhu Moomina Abdul Qayyoom avahaaravejje - AO News Raees Maumoon ge kokko fulhu Moomina Abdul Qayyoom avahaaravejje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
މުއުމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސް މައުމޫން ގެ ކޮއްކޯފުޅު، މުއުމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަވަހާރަވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން

 

Advt

Advertisement

ކުރީގެރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ކޮއްކޯފުޅު މުއުމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މުއުމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އަކީ ދިވެހި ބަހާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށް ދެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ. ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީހުގައި ހުންނަވައިގެން އެއަވަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އެކަމަނާ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

 

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަރްޙޫމް އަބްދުﷲ ހަމީދާއި ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަކީ މުއުމިނާއާއި  އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބޭފުޅުންނެވެ. އެކަމަނާއަކީ  ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެއްބަފާ ދައްތާފުޅެވެ.

މުއުމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަސީލް ޖަލީލާއި އަދި އަދީލް ޖަލީލަކީ މޫމިނާގެ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްއަކީ މޫމިނާގެ މާމަ ދަރިފުޅެކެވެ. އެކަމަނާ އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ 80 އަހަރެވެ.

 

މޫމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަވަހަރާވުމުގެ ހިތާމައިގައި އެކަމަނާގެ ޢާއިލާއަށް އޭއޯނިއުސްއިން ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށާއި މަރްޙޫމާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.