Gaumee teamge goalkeeper inge coach akah e team ge kureege goal keeper hamajahsaifi - AO News Gaumee teamge goalkeeper inge coach akah e team ge kureege goal keeper hamajahsaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ޢިމްރާން މުޙައްމަދު/ފޮޓޯ އިންޓަނެޓް
ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރުންގެ ކޯޗަކަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު ހަމަޖައްސައިފި
2 މަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރުންގެ ކޯޗަކަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

Welcome Imran Mohamed as Goalkeeper Coach of Maldives National Football Team

Posted by Football Association of Maldives on Saturday, February 8, 2020

އިމްރާން އަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރުންގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ދިނީ މިރޭ އެކަމަށްޓަކައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެވެ.

މިރޭ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެން ކޯޗަކަށްވެސް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާފައި އެވެ. އެގޮތުން މިރޭ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގައި ކުރިންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަލީ ސުޒޭން އެވެ. ސުޒޭން ވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަންވެސް ކޮށްފައެވެ.

Welcome Ali Suzain as Assistant Coach of Maldives National Football Team

Posted by Football Association of Maldives on Saturday, February 8, 2020

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ދާދިފަހުން ވަނީ ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު މާޓިން ކޫޕްމަން އައްޔަންކޮށްފައެވެ.