ވިސާ ހޯދުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓުގައި 85 ޤައުމަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރެވޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

ވިސާ ނެތި ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ދުނިޔޭގެ 85 ޤައުމަކަށް މިހާރު ދަތުރުކުރެވެއެވެ. ހެންލީ އެންޑް ޕާޓްނާސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނެރޭ ޕާސްޕޯޓް އިންޑެކްސްގައި މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ އެއް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ދެކުނު އޭޝިޔާގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓު އޮންނަ ޤައުމުގެ ޝަރަފު ހޯދާފައެވެ.

Advt

ހެންލީ އެންޑް ޕާޓްނާސް އިން އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޕާސްޕޯޓުތައް ވަޒަން ކުރަމީ އެ ޕާސްޕޯޓުތަކުން ދުރާލާ ވިސާ ހޯދުމެއް ނެތި، ފަސޭހަކަމާ އެކު އެތެރެވެވޭ ޕާސްޕޯޓުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

Advt

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އޮތީ މި ވަޒަންކުރުމުން ދުނިޔޭގެ 62 ވަނައިގައެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު ރާއްޖެ ވަނީ 61 ވަނައަށް އަރައި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ އެއް ވަނައަަށް އަރައިފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި ދެވަނައަށް އޮތީ އިންޑިޔާއެވެ. 84 ވަނައިގައި  އޮތް އިންޑިޔާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ދަތުރުކުރެވެނީ 58 ޤައުމަށެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ތިންވަނައަށް އޮތީ ބޫޓާނެވެ. 89 ވަނައިގައި  އޮތް ބޫޓާނުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ވިސާނެތި ދަތުރުކުރެވެނީ 53 ޤައުމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޕާސްޕޯޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓެވެ.އެޤައުމުގެ ޕާސްޕޯޓުގައި 191 ޤައުމަށް ވިސާ ނެތި ދަތުރުކުރެވެއެވެ.