ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް” ރިވެލި މައުރަޒު” ހުޅުވައިފި
2 ދުވަސް ކުރިން
އައިޝާ މުޙައްމަދު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މި މަހުގެ 3ން 4ށް އިންތިޒާމުކުރާ ރިވެލި މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެމީހުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ރޯލްތައް ހޯދައިދިނުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އުފުލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ މި މައުރަޒު ކުރިއަށް ދަނީ ނެޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، އެ ގޮތުން އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމަށާއި މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ މުހިންމުކަން އެ ކަމަނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ލާބައަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި، އެ ކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން 18 ފަރާތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮނަރަރީ ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ހިޝާން އައްޔަނުކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

ރިވެލި މައުރަޒުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިއާއިއެކު އެމެރިކާ އަދި ޗައިނާގެ މާކެޓުގައި ހިމެނޭ ބޮޑެތި ބްރޭންޑުތަކުން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓު ލިމިޓެޑުން އިފުތިތާހުކޮށްފައިވާ “އީޓުކުރި” ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި މައުރަޒުގައި ލިބިގެންދާނެއެވެ.