English Edition
Dhivehi Edition

އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއްސަންޖަކު، އިންނާނެ ރީތި ޒުވާން އަންހެނަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ކައިވެނި ޕޭޖަށްކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ ފިރިހެން މީހާއަކީ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި، 38 އަހަރުގެ އިންދެވަރިވެފައިވެ އެއްކުއްޖަކު ހުރިނަމަވެސް ހެޔޮލަފާ މީހަކާމަށެވެ.

އަދި އެޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނަޔާ އިންނަ މީހަކު ގޭތެރޭގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ލޫޅާފަތި ހަށިހެޔޮ މީހަކަށް އޭނަ އިސްކަންދޭނެކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އެ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ މީހާ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށް ދެދަރިން ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭނައަކީ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މިހެއްކަމަށެވެ. މިމީހާގެ 10 ބުރީގެ ގެއެއް ހުންނަ އިރު އާމްދަނީެގ ގޮތުގައި އޭނައަށް -/450،000ރ ލިބޭ ކަމަސް އެޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

1 ކޮމެންޓް
ހަސަން/އައްޑޫ
އޮކްޓޯބަރު 11, 2019
މިވެސް މާވަރަކަށް ނޫހުގެ ޖަހާ ވަރުގެ ކަމެއްތަ؟ ދުނިޔޭގެ މީ އާކަމެއް ނުން.