އައްޑޫ އީދި ސަމާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ އައްޑޫފްރެންޑްސް

އައްޑޫ ފްރެންޑްސްއާއި ސްކީމްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު ހިތަދޫގައި