އަޟްހާ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަކަ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައްޑޫގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކާއެކު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން: ފޮޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

“އައްޑޫއީދި ސަމާ” އާއެކު އައްޑޫއަށް އުފާވެރި އީދެއް އަންނަނީ