ފޮޓޯ: ލުބްނާ / އޭއޯ ނިއުސް

ޝަމްސުއްދީންސްކޫލްގެ ކެޑޭޓުންގެ އިޤުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި