އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް މާފަރަށް ބަދަލު ކުރަނީ
8 މަސް ކުރިން
އަޙްމަދު

އޭޝިއަން އެކެޑަމީ އޮފް އެރޯނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުންދާ ފްލައިން ސްކޫލު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އޭއޭއޭގެ ސީއީއޯ ސޫރަންޖަން ޑިސިލްވާ  ވިދާޅުވީ ގަމުގައި ފްލައިން ސްކޫލްގެ އެގްރިމެންޓް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަަސްވުން އާކުރުމަށް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އޭއައިއޭ) އާ ކުރި މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބުވެގެން ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Advt

Advertisement

އޭއައިއޭ އިން ބުނީ އެގްރިމެންޓް އާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފްލައިން ސްކޫލާ އެކު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް ވެސް ގޮތެއް ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

Advt

ފްލައިން ސްކޫލުން މީގެ  ކުރިން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަމުން ދިޔައީ 78،000 ރުފިޔާ ނަމަވެސް  މިއަހަރު މޭ އިން ފެށިގެން 107،000 ރުފިޔާ ދައްކަމުންދާ ކަމަށް އޭއައިއޭއިން ބުނެއެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލުން ބުނެފައިވަނީ ސްކޫލްގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްދޭން އޭއައިއޭއިން ކިޔަނީ މާ ބޮޑު ކުއްޔެއް ކަމަށާއި އަކަ ފޫޓަކަށް މަަހަކަށް 12 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހެދުމުން އެކުލި ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އެ މަޝްވަރާތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފްލައިން ސްކޫލް ދެން ބަދަލުވާނީ މާފަރު އެއާޕޯޓަށްކަމަށް ސީއީއޯ ސޫރަންޖަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ފްލައިން ސްކޫލު ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރި ހަމަ އެކަނި ސަބަބަކީ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަން އޭއައިއޭއިން ހުށަހެޅި އަގު ބޮޑުވުމެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލުގައި ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން މިހާރުވެސް ދަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ. އަދި އެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން އެތަކެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ސްކޫލަށް ލިބޭއިރު އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުކުރަން ނިންމިއިރު އެ ސްކޫލުގެ ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް  ހުޅުވާލައިފި އެވެ.