އައްޑޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރަން ނިންމައިފި
2 މަސް ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ  އަވަށްތަކުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް  ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިއްޔެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރަށްރަށުގެ ފެން ހިނދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫ-ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގައި ފެން ހިނދާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ކޮންސަލްޓަންސީ ފަރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  21 ޖުލައި2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގައިކަމަށް އެ އިއުލާންގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތުގެ ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  28 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގައިކަމަށެވެ.

މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅަންވި މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން ތަފްސީލްތައް ހިމެނޭ “ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް” މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީންވަނީ ބުނެފައެވެ.