ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދނަޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ލުބްނާ/އޭއޯ ނިއުސް

13 ރަށެއްގައި ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ޓެންޑާ ބޯޑަށް ފޮނުވައިފި