ރޯދައިގެބަދިގެ: ކުކީސް ކްރީމް ޗީޒް ކޭކް
8 މަސް ކުރިން
ލުބްނާ މަޖީދް މުޚުތާރް

“ރޯދައިގެބަދިގެ” މިސެގްމެންޓްގައި ކޮންމެދުވަހަކު ގެނެސްދޭ ރެސިޕީއަށް މިއަދު ޚާއްސަކޮށްލަނީ ކުކީސް ކްރީމް ޗީޒް ކޭކެ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް

Advt

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 

Advt

Advertisement

36 އޯރެއޯ ބިސްކޯދު

5 ސަމްސާ ބަޓަރ (ވިރުވާފައި)

3 ޖޯޑް ކްރީމް ޗީޒް

1/3 ޖޯޑް ހަކުރު

1 ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

1 ޖޯޑް ކިރު (ކުޑަކޮށް ހޫނުކޮށްފައި)

1 ސަމްސާ ޖެލަޓިން

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް: 

ބިސްކޯދު ތަކުގައި ހުރި ކްރީމް ނައްޓާފައި ވަކިން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބިސްކޯދު ތައް ހިމުންކޮށް ފުނޑުކޮށްފައި އޭގެތެރެއަށް ވިރުވާފައި ހުރި ބަޓަރު ކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކުރާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއް ނަގާފައި ޓްރޭގައި ބިސްކޯދް ލޭޔާފަތުރާށެވެ.

ދެން ތަވައެއް އުނދުން މައްޗަށް އުދާފައި ކްރީމްޗީޒް، ބިސްކޯދުން ނެގި ކްރީމް، ހަކުރު، ވެނީލާ އެސެންސް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ކައްކާށެވެ. ދެން ހޫނުކޮށް ހުރި ކިރުފޮދުގައި ޖެލެޓިން ގިރާލުމަށްފަހު އަޅާފައި ކްރީމްގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި 1 މިނެޓްވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭގައި ފަތުރާފައި ހުރި ބިސްކޯދް ލޭޔާގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރި ކްރީމް އަޅާލާށެވެ. ދެން ކްރީމް ލޭޔާގެ މައްޗަށް ފުނޑުކޮށްފައި ހުރި ބިސްކޯދު ޑަސްޓް ކޮށްލުމަށްފަހު 4 ގަޑި ވަންދެން ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސާވްކުރާށެވެ.