މިރޭ މަރަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ؛ ފޮޓޯ ފޭސްބުކް

މަރަދޫގައި ދެ ސައިކަލްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ