އައްޑޫގެ ހައިވޭގައި ރޭގަނޑު ހިނގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

އައްޑޫގެ ހައިވޭ ކަނު އަނދިރީގައި އޮންނަތާ ގާތްގަޑަކަށް 19 އަހަރު