ލިންކް ރޯޑުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކުރަނީ
7 މަސް ކުރިން
އަޙްމަދު

އައްޑޫސިޓީގެ  ލިންކު ރޯޑުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަރުކޮށް ދުވެލި މަޑު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުުންސިލުން ވަނީ ލިންކުރޯޑުން ގޮސް ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ގޭޓް މިހާރު ހުރި ދިމާލުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވެސް ނިންމަވާފައެވެ.

Advt

Advertisement

ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ގޭޓް މިހާރު ހުރި ދިމާލަކީ ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކާއި މަގުން ދުއްވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ހުށެހެޅުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ދިމާލަކަށްވެފައި އެފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވަމުން ދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕޮލިހާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ގޭޓް ރައްކާތެރި ދިމާލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެދިމާލުގެ މަގު ފުޅާކޮށް ސާވިސް ލޭން އެއް ހެދުމަށާއި ލިންކު ރޯޑުގައި ޓެރެފިކް ނިޝާންތަކާއި ރިފްލެކްޓާސްއާއި، ދުވެލި މަޑުކުރުމަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރަމްބަލް ސްޓްރިޕްސް ހަރުކޮށް، އަނދިރި ސަރަހައްދުތައް ދިއްލައި އަލި ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައި، ލިންކު ރޯޑާ ގުޅޭ މަގުތައް ފެށޭ ހިސާބުތަކުގައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިންކު ރޯޑުގައި ހަރުކުރާ ނިޝާންތަކާއި، ރިފްލެކްޓާސް ފަދަ ތަކެތި ކައުންސިލުން ވަނީ މިހާރު ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ޓްރެފިކް ފްލޯ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުގައި ޕޮލިހުން އެހީތެރިވެދެއްވާނެއެވެ.