English Edition
Dhivehi Edition
އެޕޯލޯ ގުދަން ކުއްޔަށް ދިން މައްސަލާގައި ކޮރޮޕްޝަންގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ހަސަންކުރުސީ ޓުވިޓާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުން

ޙަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ވަގު ޓުވިޓާ ހޭންޑްލް އަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ބަދުނާމު ކުރާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހަސަންކުރުސީ ޓުވިޓާއިން ކައުންސިލް ބަދުނާމުކޮށް ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރަމުން ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަން ކުރާ ނުވަތަ ކުރުވާ މީހަކީ ދައްޖާލާއި އެއްވަރުގެ ފިތުނަވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ނިޒާރު މިހެން ވިދާޅުވީ ހިތަދޫގައި ސިމެންތި ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގި އެޕޯލޯ ގުދަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ‘ހަސަންކުރުސީ’ގެ ނަމުގައި ޓުވިޓާގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެކައުންޓުން ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ބުނާ ކައުންސިލަރުންގެ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރާއެކު ޢާންމު ކުރުމުންނެވެ.

ހަސަންކުރްސީގެ ޓުވިޓާގައި ބުނީ އެޕޯލޯ ގުދަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ފުރަތަމަ ބިޑް ކޮމެޓީ އުވާލައި ދެވަނަ ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދިކަން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ނޫރާ ޖަލީލު ޔަގީން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.13 ގެ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ އެކި އޮފީސްތަކުގައި ގާއިމްކުރާ ބިޑް ކޮމިޓީތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކުރެވޭ ބޭފުޅުންނާއި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތައް އައްޔަނު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ކައުންސިލަރުން އެ ކޮމިޓީގައި ހިމަނައިގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ހަސަންކުރުސީގެ ޓުވިޓާއިން މިކަން ވަނީ އެންޓި ކޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޓެގްކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

އެބިޑް ކޮމިޓީގައި ވޯޓު ނުދިން ކައުންސިލަރަކު ނަން ހާމަނުކޮށް ކޮށްފައިވާ މެސެޖެއްގެ ސްކްރީން ޝޮޓުވެސް ހަސަންކުރްސީ ގެ ނަމުގައި ޓުވީޓްކޮށްފައިވާއިރު އޭގައިވާގޮތުން ވޯޓު ނުދިން ސަބަބުތައް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެކޮމިޓީއަކީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނެގިފައިވާ ކޮމިޓިއަކަށް ވުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރި ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނެތުމާއި އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތަން ނުލިބުނު ސަބަބު ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވުމާއި، ކައުންސިލަރުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރަށް މުޤައްރިރު އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ހަސަންކުރުސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޓުވިޓާ ހެންޑްލްގައި އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓި މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާއު ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން ބަދުނާމު ކުރަން ކިތައްމެ ވަރަކަށް އުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށާއި ޙަގީގަތާއި ދޮގު ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ވަކިކުރަން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންދަންނަ ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅުވައި ޝުޢާއު ވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅަނީ ކޮންމަޤްސަދެއްގައިތޯ ވިދާޅުވެ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.