ރައީސް ސޯލިހް ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ--- ފޮޓޯ: ޓުވިޓާ

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ދާނީ ބަޣާވާތަކާ ދިމާލަށް: ރައީސް