ހިރާ ސްކޫލްގެ މުަވައްޒަފު އޮފީހުގައި ދަރިފުޅު ނިންދވައިގެން މަސައްކަތުގައި

ހިރާ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މިހާރުވެސް ވަޒީފާއަށް ދެވޭ