English Edition
Dhivehi Edition

މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަންފަރު އަހްމަދު ޝިފާން ނަމަކަށް ކިޔާކުއްޖެކެވެ. އެ ކުއްޖާ ނިޔާވީ ހއ. ދިއްދޫ ކައިރީ އޮންނަ ފަޅު ރަށަކަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ކަމަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ހއ. ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ

ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި އިތުރު ތަފްސީލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.