ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑުއެހުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގަންނަވަނީ؛ ފޮޓޯ މިހާރު

އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް