Mi sarukaarun miothu Raajje nu'agugai vihkkaalaafa:Ibu - AO News Mi sarukaarun miothu Raajje nu'agugai vihkkaalaafa:Ibu

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
މި ސަރުކާރުން މި އޮތީ ރާއްޖެ ނުއަގުގައި ވިއްކާލާފަ:އިބޫ
2 އަހރު ކުރިން

މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތީ ނުއަގުގައި ވިއްކާ ހުސްކޮށްފައި ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

Advt

Advertisement

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ނަގާ ކޮންމެ ލޯނެއް ނަގާފައިވަނީ ކޮމާޝަލް ލޯނުގެ ގޮތުގައި އަށް ޕަސެންޓް، ދިހަ ޕަސެންޓް އަދި ބާރަ ޕަސެންޓްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާއަކުން ކޮންސިޝަނަލް ލޯނެއް ލިބޭތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ

ރައީސް ޔާމީންގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ލޯނު ނަގަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެލޯނު ނަގާފައި އެލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއްވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިބޫ ވިދާޅުވީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގިކަމުގައިވިޔަސް އަދި ވެރިކަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުރިކަމުގައިވިއަސް މިކުރަނީ ރާއްޖޭގައިހުރި އެސެޓްތައް ވިއްކައިގެން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީގެންކަމަށެވެ. އަދި  މުސްތަޤްބަލްގައި  އާމްދަނީ ހޯދަންހުރި ތަކެތި  މިއަދު ވިއްކާ ހުސްކޮށްފައި ވަނީ ނުއަގުގައި ކަމަށެވެ.