English Edition
Dhivehi Edition
BERLIN, GERMANY - MARCH 28: Chinese President Xi Jinping speaks to the media with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) following talks and the signing of bilateral agreements at the Chancellery on March 28, 2014 in Berlin, Germany. President Xi Jinping is on a two-day official visit to Germany. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް މުޅި އުމުރު ދުވަހު ރައީސް ކަމުގައި ހުރެވޭނެ ގޮތަށް ޗައިނާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މި ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ ނެގި ވޯޓުގައި 2964 މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 2 މެމްބަރުން ދެއްވި އިރު ވަކި ކޮޅަކަށްޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ތިން މެންބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިހާތަނަށް ޗައިނާގެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ފަސް އަހަރުގެ ދެ ދައުރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ދެން އެމީހެއްގެ އުމުރު ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭނެއެވެ. މިބަދަލު ގެނައުމުން ޗައިނާގެ ރައީސްވަނީ އުފާ ކުރައްވާފައެވެ.