English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: ގޯލް

ހަންގޭރީ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް އޭ)

ކީޕަރުން: ޑެނެސް ޑިބޫސް (ފެރެންކްވާރޯސް)، ޕީޓާ ގުލާކްސީ (އާރުބީ ލައިޕްޒިގް)، ޕީޓާ ޝަޕަނޯސް (ޕާކްސް).

ޑިފެންޑަރުން: ބޮޓޮންޑް ބަލޯގް (ޕާމާ)، އެންޑްރޭ ބޮޓްކާ (ފެރެންކްވާރޯސް)، މާޓަން ދަރޑައި (ހެރްތާ ބާލިން)، އަޓިލާ ފިއޮލާ (ފެހެރްވާ)، އޭޑަމް ލެންގް (އޮމޯނިއާ ނިކޯސިއާ)، ވިލީ އޮރްބަން (އާރްބީ ލައިޕްޒިގް)، އަޓިލާ ސްޒާލައި (ފްރައިބާގް)، މިލޯސް ކެރްކޭޒް ( ބޯންމައުތު).

މިޑްފީލްޑަރުން: ބެންޑެގޫޒް ބޮލާ (ސަރވެޓް)، މިހާލީ ކާޓާ (އެމްޓީކޭ)، ލާސްލޯ ކްލޭއިންހައިސްލާ (ހަޖްޑޫކް ސްޕްލިޓް)، އޭޑަމް ނާގީ (ސްޕެޒިއާ)، ޒްސޮލްޓް ނާގީ (ޕުސްކާސް އެކަޑެމިއާ)، ލޮއިކް ނެގޯ (ލެ ހާވްރޭ)، އަންޑްރާސް ޝަފަރ (ޔޫނިއަން ބާލިން)، ކެލަމް ސްޓައިލްސް (ސަންޑަލޭންޑް)، ޑޮމިނިކް ޝޮބޮސްޒްލައި (ލިވަޕޫލް) އެވެ.

ފޯވާޑުން: މާޓިން އޭޑަމް (އުލްސާން ހިއުނޑައި)، ކެވިން ކްސޮބޮތު (އުޖްޕެސްޓް)، ޑޭނިއަލް ގަޒްޑަގް (ފިލަޑެލްފިއާ ޔޫނިއަން)، ކްރިސްޓޮފަރ ހޯރްވާތު (ކެކްސްކެމެޓް)، ރޯލަންޑް ސަލައި (ފްރައިބާގް)، ބާނަބަސް ވަރްގާ (ފެރެންކްވާރޯސް).

ޑެންމާކް 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް ސީ)

ކީޕަރުން: ކަސްޕަރ ޝްމައިޗެލް (އެންޑަލެކްޓް)، ފްރެޑްރިކް ރޮނޯ (ޔޫނިއަން ބާލިން)، މެޑްސް ހަރމަންސަން (ލެސްޓާ ސިޓީ).

ޑިފެންޑަރުން: އެންޑްރިއަސް ކްރިސްޓެންސަން (ބާސެލޯނާ)، ސައިމަން ކްޖާއާ (އޭސީ މިލާން)، ޖޯކިމް އެންޑަސަން (ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް)، ޖަނިކް ވެސްޓަރގާޑް (ލެސްޓާ ސިޓީ)، ވިކްޓަރ ނެލްސަން (ގަލަޓަސަރޭ)، އެލެގްޒެންޑަރ ބާ (ބެންފިކާ)، ޖޯއާކިމް މައެހްލޭ (ވޮލްފްސްބާގް)، ރަސްމަސް ކްރިސްޓެންސަން ( ރޯމާ)، ވިކްޓަރ ކްރިސްޓިއަންސެން (ބޮލޮންޖާ) އެވެ.

މިޑްފީލްޑަރުން: ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ތޯމަސް ޑެލާނީ (އެންޑަލެކްޓް)، މޯޓަން ހްޖުލްމަންޑް (ސްޕޯޓިން ލިސްބަން)، ޕިއެރޭ އެމިލް ހޮޖްބްޖް (ޓޮޓެންހަމް)، ކްރިސްޓިއަން ނޯގާޑް (ބްރެންޓްފޯޑް)، މަތީއަސް ޖެންސަން (ބްރެންޓްފޯޑް)، މިކެލް ޑަމްސްގާޑް (ބްރެންޓްފޯޑް) އެވެ.

ފޯވާޑުން: ޖެކޮބް ބްރޫން ލާސަން (ބާންލީ)، އެންޑްރިއަސް ސްކޯވް އޮލްސަން (ކްލަބް ބްރޫޖް)، އެންޑަސް ޑްރޭއާ (އެންޑަލެކްޓް)، ކަސްޕަރ ޑޮލްބާގް (އެންޑަލެކްޓް)، ރަސްމަސް ހޮޖްލަންޑް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ޖޯނަސް ވިންޑް (ވޮލްފްސްބާގް)، ޔޫސުފް ޕައުލްސަން (އާރުބީ ލައިޕްޒިގް).

ސާބިއާ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް ސީ)

ކީޕަރުން: ވަންޖާ މިލިންކޯވިޗް-ސާވިޗް (ޓޮރީނޯ)، ޖޯޖް ޕެޓްރޯވިޗް (ޗެލްސީ)، ޕްރެޑްރަގް ރާޖްކޮވިޗް (މަޔޯކާ).

ޑިފެންޑަރުން: ސްޓްރަހިންޖާ ޕަވްލޮވިޗް (ރެޑްބުލް ސަލްޒްބާގް)، ނިކޮލާ މިލެންކޯވިޗް (ފިއޮރެންޓީނާ)، ސްރްޑަން ބާބިޗް (ސްޕާޓަކް މޮސްކޯ)، މިލޯސް ވެލްޖްކޮވިޗް (ވަރޑާ ބްރޭމަން)، އުރޯސް ސްޕަޖިޗް (ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް)، ނޭމަންޖާ ސްޓޮޖިޗް (ޓީއެސްސީ ބަކާ ޓޮޕޯލާ).

މިޑްފީލްޑަރުން: ސާސާ ލުކިޗް (ފުލްހަމް)، ނޭމަންޖާ ގުޑެލްޖް (ސެވިއްޔާ)، ނޭމަންޖާ މަކްސިމޮވިޗް (ގެޓާފޭ)، އިވާން އިލިޗް (ޓޮރީނޯ)، ސްރްދާން މިޖައިލޮވިޗް (ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް)، ސާޖެޖް މިލެންކޯވިޗް-ސާވިޗް (އަލް ހިލާލް)، ޑޫސާން ޓަޑިޗް (ފެނެރްބާޗޭ)، ލާޒާ އެވެ ސަމާރްޒިޗް (އުޑިނޭޒް)، ވެޖްކޯ ބިރްމަންސެވިޗް (ސްޕާޓާ ޕްރާގް)، ފިލިޕް ކޮސްޓިކް (ޔުވެންޓަސް)، އަންޑްރިޖާ ޒިވްކޮވިޗް (ޕީއޭއޯކޭ)، ފިލިޕް މްލަޑެނޮވިޗް (ޕެނަތިނައިކޯސް)، މިޖާޓް ގަސިނޮވިޗް (އޭއީކޭ އެތެންސް).

ފޯވާޑުން: އެލެގްޒެންޑަރ މިޓްރޮވިޗް (އަލް ހިލާލް)، ޑޫސަން ވްލަހޮވިޗް (ޔުވެންޓަސް)، ލޫކާ ޖޮވިޗް (އޭސީ މިލާން)، ޕެޓާ ރަޓްކޯވް (ރެޑްބުލް ސަލްޒްބާގް).

ނެދަލެންޑްސް 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: ގުރޫޕް ޑީ)

ކީޕަރުން: ޖަސްޓިން ބިޖްލޯ (ފެއިނޯޑް)، މާކް ފްލެކެން (ބްރެންޓްފޯޑް)، ބާޓް ވަރބްރޫގޭން (ބްރައިޓަން).

ޑިފެންޑަރުން: ނޭތަން އޭކޭ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ޑޭލީ ބްލައިންޑް (ޖިރޯނާ)، ވާޖިލް ވެން ޑައިކް (ލިވަޕޫލް)، ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީސް (އިންޓަ މިލާން)، ޖެރެމީ ފްރިމްޕޮންގް (ބަޔަރ ލެވަކުސަން)، ލުޓްޝަރެލް ގިއާޓްރޫޑާ (ފެޔެނޯޑް)، މަތީސް ޑި ލިގްޓް (ބަޔާން މިއުނިކް)، މިކީ ވެން ޑި ވެން (ޓޮޓެންހަމް)، ސްޓެފަން ޑި ވްރިޖް (އިންޓަ މިލާން).

މިޑްފީލްޑަރުން: ރަޔަން ގްރެވެންބަރޗް (ލިވަޕޫލް)، ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގް (ބާސެލޯނާ)، ޓެއުން ކޫޕްމައިނަރސް (އެޓަލަންޓާ)، ޓިޖާނީ ރެއިންޑަރސް (އޭސީ މިލާން)، ޖަރޑީ ޝޯޓެން (ޕީއެސްވީ)، ޒާވީ ސިމަންސް (އާރްބީ ލައިޕްޒިގް)، ޖޯއީ ވީރމަން (ޕީއެސްވީ)، ޖޯޖިނިއޯ ވިޖްނަލްޑަމް ( އަލް އެއްޓިފަކް).

ފޯވާޑުން: ސްޓީވަން ބާގްވިން (އަޔަކްސް)، ބްރައިއަން ބްރޮބީ (އަޔަކްސް)، މެމްފިސް ޑެޕޭ (އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، ކޯޑީ ގަކްޕޯ (ލިވަޕޫލް)، ޑޮނިއެލް މާލެން (ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް)، ވޯޓް ވެގޯސްޓް (ހޮފެންހައިމް).

ފްރާންސް 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް ޑީ)

ކީޕަރުން: އަލްފޮންސް އަރެއޯލާ (ވެސްޓް ހެމް)، މައިކް މައިގްނާން (އޭސީ މިލާން)، ބްރައިސް ސަމްބާ (ލެންސް).

ޑިފެންޑަރުން: ޖޮނަތަން ކްލޯސް (މާސޭ)، ތިއޯ ހަނާންޑޭޒް (އޭސީ މިލާން)، އިބްރަހިމާ ކޮނާޓޭ (ލިވަޕޫލް)، ޖޫލްސް ކައުންޑޭ (ބާސެލޯނާ)، ފެރްލަންޑް މެންޑީ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ބެންޖަމިން ޕަވާޑް (އިންޓަ މިލާން)، ވިލިއަމް ސަލީބާ (އާސެނަލް)، ދަޔޯޓް އުޕަމެކާނޯ ( ބަޔާން މިއުނިކް).

މިޑްފީލްޑަރުން: އެޑޫއާޑޯ ކަމަވިންގާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ޔޫސޫފް ފޮފާނާ (މޮނާކޯ)، އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން (އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، ންގޮލޯ ކާންޓޭ (އަލް އިއްތިހާދު)، އެޑްރިއަން ރަބިއޯޓް (ޔުވެންޓަސް)، އޮރެލިއަން ޗުއަމެނީ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ވޮރެން ޒައިރޭ-އެމެރީ (ޕެރިސް) އެވެ ) ސެއިންޓް ޖަރމައިން).

ފޯވާޑުން: ބްރެޑްލީ ބާކޯލާ (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން)، ކިންގްސްލީ ކޮމަން (ބަޔާން މިއުނިކް)، އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން)، އޮލިވިއާ ޖިރޫޑް (އޭސީ މިލާން)، ރެންޑަލް ކޮލޯ މުއާނީ (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން)، ކިލިއަން އެމްބާޕޭ (ޕެރިސް ސެއިންޓް- ޖަރމައިން) ޖަރމައިން)، މާކަސް ތޫރަމް (އިންޓަރ މިލާން).

ބެލްޖިއަމް 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް އީ)

ކީޕަރުން: ކޮއެން ކެސްޓީލްސް (ވޮލްފްސްބާގް)، ތޯމަސް ކަމިންސްކީ (ލޫޓަން)، މެޓްޒް ސެލްސް (ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް).

ޑިފެންޑަރުން: ޓިމޮތީ ކަސްޓަގްނޭ (ފުލްހަމް)، މެކްސިމް ޑި ކުއިޕާ (ކްލަބް ބްރޫޖް)، ޒީނޯ ޑެބަސްޓް (އެންޑަލެކްޓް)، ވޯޓް ފޭސް (ލެސްޓާ)، ތޯމަސް މެއުނިއާ (ޓްރަބްޒޮންސްޕޯ)، ޖާން ވަރޓޮންގޭން (އެންޑަލެކްޓް)، އާތުރް ތިއޭޓް (ރެންސް)، އެކްސެލް ވިޓްސެލް (އެޓްލެޓިކޯ) އެވެ ) މެޑްރިޑް).

މިޑްފީލްޑަރުން: ޔާނިކް ކަރާސްކޯ (އަލް ޝަބާބް)، ކެވިން ޑި ބްރޫއިން (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، އޮރެލް މަންގަލާ (ލިޔޯން)، އަމަޑޫ އޮނާނާ (އެވަޓަން)، ޔޫރީ ޓިއެލެމަންސް (އެސްޓަން ވިލާ)، އާތުރް ވަރމީރެން (އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، އެސްޓާ ވްރަންކްސް (ވޮލްފްސްބާގް).

ފޯވާޑުން: ޖޯހަން ބަކަޔޯކޯ (ޕީއެސްވީ)، ޗާލްސް ޑި ކެޓެލެރޭ (އެޓަލަންޓާ)، ޖެރެމީ ޑޯކޫ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ރޮމެލޫ ލުކާކޫ (ރޯމާ)، ޑޯޑީ ލުކެބަކިއޯ (ސެވިއްޔާ)، ލޮއިސް އޮޕަންޑާ (އާރުބީ ލައިޕްޒިގް)، ލިއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް (އާސެނަލް).

ޕޯޗުގަލް 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް އެފް)

ކީޕަރުން: ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ (ޕޯޓޯ)، ހޯސޭ ސާ (ވުލްވްސް)، ރޫއީ ޕެޓްރިސިއޯ (ރޯމާ).

ޑިފެންޑަރުން: އެންޓޯނިއޯ ސިލްވާ (ބެންފިކާ)، ޑެނިލޯ ޕެރޭރާ (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން)، ޑިއޯގޯ ޑަލޮޓް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ގޮންކާލޯ އިނާސިއޯ (ސްޕޯޓިން)، ޖޯއާއޯ ކެންސެލޯ (ބާސެލޯނާ)، ނެލްސަން ސެމެޑޯ (ވުލްވްސް)، ނޫނޯ މެންޑޭސް (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖަރމައިން) , ޕެޕޭ (ޕޯޓޯ)، ރޫބެން ޑިއާސް (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ).

މިޑްފީލްޑަރުން: ބްރޫނޯ ފަރްނާންޑޭސް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ޖޯއާއޯ ނެވޭސް (ބެންފިކާ)، ޖޯއާއޯ ޕަލްހިންހާ (ފުލްހަމް)، އޮޓާވިއޯ މޮންޓެއިރޯ (އަލް ނަސްރު)، ރޫބެން ނެވޭސް (އަލް ހިލާލް)، ވިޓިންހާ (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން).

ފޯވާޑުން: ބާނާޑޯ ސިލްވާ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (އަލް ނަސްރު)، ޑިއޯގޯ ޖޯޓާ (ލިވަޕޫލް)، ފްރާންސިސްކޯ ކޮންސެއިކާއޯ (ޕޯޓޯ)، ގޮންކަލޯ ރާމޯސް (ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖަރމައިން)، ޖޯއާއޯ ފެލިކްސް (ބާސެލޯނާ)، ޕެޑްރޯ ނެޓޯ (ވޯލްވްސް)، ރަފައެލް އެވެ ލިއޯ (އޭސީ މިލާން).

ޗެކް ރިޕަބްލިކް 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް އެފް)

ކީޕަރުން: ވިޓެޒްސްލާވް ޖާރޯސް (ސްޓަމް ގްރާޒް)، މަޓޭޖް ކޮވާރ (ބަޔަރ ލެވަކުސެން)، ޖިންޑްރިޗް ސްޓޭނެކް (ސްލޭވިއާ ޕްރާގް).

ޑިފެންޑަރުން: ވްލަޑިމިއާ ކުފާލް (ވެސްޓް ހެމް)، ޑޭވިޑް ޑައުޑެރާ (ސްލާވިއާ ޕްރާގް)، ޓޮމާސް ހޯލްސް (ސްލާވިއާ ޕްރާގް)، ރޮބިން ހްރާނަކް (ވިކްޓޯރިއާ ޕްލްޒެން)، ޑޭވިޑް ޖުރާސެކް (ޓީއެސްޖީ ހޮފެންހައިމް)، ލަޑިސްލާވް ކްރެޖްސީ (ސްޕާޓާ ޕްރާގް)، މާޓިން ވިޓިކް (ސްޕާޓާ ޕްރާގް) , ޓޮމާސް ވްލްސެކް (ސްލާވިއާ ޕްރާގް)، ޑޭވިޑް ޒިމާ (ސްލާވިއާ ޕްރާގް).

މިޑްފީލްޑަރުން: އެންޓޮނިން ބަރަކް (ފިއޮރެންޓީނާ)، ވަކްލާވް ސެރނީ (ވޮލްފްސްބާގް)، ލޫކަސް ސެރްވް (ވިކްޓޯރިއާ ޕްލްޒެން)، މަޓޭޖް ޖުރާސެކް (ސްލާވިއާ ޕްރާގް)، އޮންޑްރޭޖް ލިންގް (ފެޔެނޯޑް)، ލޫކަސް ޕްރޮވޮޑް (ސްލާވިއާ ޕްރާގް)، މިކަލް ސަޑިލެކް (އެފްސީ ޓްވެންޓޭ)، ޓޮމާސް ސޫސެކް (ވެސްޓް ހެމް)، ޕަވެލް ސުލްކް (ވިކްޓޯރިއާ ޕްލްޒެން).

ފޯވާޑުން: އޭޑަމް ހްލޮޒެކް (ސްޕާޓާ ޕްރާގް)، ޓޮމާސް ޗޯރީ (ވިކްޓޯރިއާ ޕްލްޒެން)، މޮޖްމިރް ޗައިޓިލް (ސްލާވިއާ ޕްރާގް)، ޖާން ކުޗްޓާ (ސްޕާޓާ ޕްރާގް)، ޕެޓްރިކް ޝިކް (ބަޔަރ ލެވަކުސެން).

ޖޯޖިއާ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް: (ގުރޫޕް އެފް)

ކީޕަރުން: ޖިއޯޖީ ލޯރިއާ (ޑައިނަމޯ ޓްބިލިސީ)، ޖިއޯޖީ މަމަރްދާޝްވިލީ (ވެލެންސިއާ)، ލޫކާ ގުގޭޝަޝްވިލީ (ކަރަބަގް).

ޑިފެންޑަރުން: ގުރާމް ކާޝިއާ (ސްލޯވާން ބްރެޓިސްލާވާ)، އޮޓާ ކަކަބަޑްޒޭ (ކްރެކޯވިއާ)، ސޮލޮމަން ކްވިރްކްވެލިއާ (އަލް އޮޚްޑޫޑް)، ލާޝާ ޑްވާލީ (އޭޕީއޯއެލް)، ޖެމަލް ޓަބިޑްޒޭ (ޕަނެޓޮލިކޯސް)، ލޫކާ ލޮޗޮޝްވިލީ (ކްރެމޮނީސް)، ޖިއޯޖީ ގޮޗޮލެއިޝްވިލީ (ޝަޚްތާރު ޑޮނެޓްސްކް)، ޖިއޯޖީ ގްވެލެސިއާނީ ( ޕަރސެޕޮލިސް).

މިޑްފީލްޑަރުން: ގެބްރިއަލް ސިގޫއާ (ބަސެލް)، ނިކާ ކުވެކްވަރސްކިރީ (ލެޗް ޕޮޒްނާން)، އޮޓާ ކިޓޭޝްވިލީ (ސްޓަމް ގްރާޒް)، ސަބާ ލޮބްޒާނިޑްޒޭ (އެޓްލާންޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ޒޫރިކޯ ޑަވިޓާޝްވިލީ (ބޯޑޯ)، ޖިއޯޖީ ޗަކްވެޓަޑްޒޭ (ވޮޓްފޯޑް)، ލެވާން ޝެންގޭލިއާ (ޕެނެޓްލިކޯސް)، ޖިއޮޖީ ޓްސިޓާއިޝްވިލީ ( ޑައިނަމޯ ބަޓޫމީ)، އަންޒޯރ މެކްވަބިޝްވިލީ (ޔުނިވަރސިޓޭޓިއާ ކްރައިއޯވާ)، ޖިއޯޖީ ކޮޗޯރަޝްވިލީ (ލެވަންޓޭ)، ސަންޑްރޯ އަލްޓޫނާޝްވިލީ (ވޮލްފްސްބަރގަރ އޭސީ)

ފޯވާޑުން: ޖިއޯޖީ ކްވިލިޓައިއާ (އޭޕީއޯއެލް)، ޚްވިޗާ ކްވަރަޓްސްޚެލިއާ (ނަޕޯލީ)، ބުޑޫ ޒިވްޒިވާޑްޒޭ (ކާލްސްރޫހެރް)، ޖޯޖްސް މިކައުޓަޑްޒޭ (މެޓްޒް).