English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސް މުއިއްޒު ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވުން: ފައިލް ފޮޓޯ މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ރައީސް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެކަމަށް ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ ބައެއް މެންބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 16:00 ޖަހާއިރު މުލިއާގޭގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިވާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި، އާ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާއިރު، ސަރުކާރުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން ސީދާ އެމަނިކުފާނު މެންބަރުންނަށް އަންގަވާނެއެވެ.

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިނިވަން ގޮތުގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރި 8 މެންބަރަކު ޕީއެންސީއާ ގުޅުމާ އެކު ޕީއެންސީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 74 އަށް އަރާފައިވެއެވެ. އަދި، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު 78 އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިސް މަޤާމުތައް ލިބުމަކީ ގާތްކަމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ސަރުކާރާއި މަޖިލީހާ ދެމެދުގައި ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ހާމަވެގެން ދިޔަ ބައްދަލުވުމެކެވެ.