English Edition
Dhivehi Edition

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑު ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މާސްޓަރކާޑުން މަދުވެގެން 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރައްވައިގެން ލަކީ ޑްރޯގައި ބަރިވެރިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ އެއް ފަރާތަކަށް އައިފޯން 15 ޕްރޯ އެއް ލިބޭނެއެވެ.

މާސްޓަރކާޑު ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 19 ޑިސެންބަރު 2023 އިން 18 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށެވެ.