English Edition
Dhivehi Edition
ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) / ފޮޓޯ: އަވަސް

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޝިފާޤް މުފީދު އެ ޕާޓީން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ފަހު ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީއެންސީގެ ރައީސް، ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި ހިސްޓޯ މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީއެންސީ ހިނގާ މަގަކީ “ހައްދުންމަތިން” އަންނަ މީހަކު ޕާޓީ އޮފީސް ތެރެއިން އަޑަފހި ހިއްޕަވައިގެން ނުކުރަންނަވައި، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސްގެ އެންމެ މެންބަރުންގެ މޫނަ “ހައްޕުނޑު” ބުރުވުމުގެ ނޭއްގާނީ އުޞޫލުކަމަށްވެ، މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މެންބަރުންގެ މޫނުމަތި މާލީސްކޮށްގެންވެސް އެ މެންބަރުންގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވައި ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހީން އެދޭ މަގަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ، މިއަދުން ފެށިގެން އެ ޕާޓީގެ އެސްޖީގެ މަޤާމުންނާއި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އުފައްދަވާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދީފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ޕާޓީން މިހާރު ދަނީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.