English Edition
Dhivehi Edition
މިނިސްޓަރު އިހްސާން ގުދަންތައް ބައްލަވައިލެއްވުން

މިނިސްޓަ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލީ އިހުސާން، އެ މިނިސްޓްރީގެ ގުދަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކާއި ގުދަންތައް ބައްލަވާލައްވައިލެއްވުމަށް މިނިސްޓާގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިހްސާންވަނީ ބިދޭސީންނަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވާ އަދި ދޫނިދޫ އަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ހާލަތު ވެސް ބައްލަވައިލައްވާފައެވެ.

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޑރ.މުހިއްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ކެބިނެޓުގެ ގިނަ މެންބަރުން ގެންދަ ވަނީ ވުޒާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބައްލަވަމުންނެވެ.