English Edition
Dhivehi Edition

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ދެއްވި ހުރިހާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަދި އިންތިޚާބީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވައިފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަހު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މާލޭގެ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންއެދޭގޮތަށް ގެންދިއުމުގަ ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރުމުގައި އާއި ކައުންސިލް ލެވެލްގައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ސަޕޯޓެއް ކައުންސިލަރުން ދެއްވާފައިވާކަން ޑރ. މުޢިއްޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަންދެން އެމަނިކުފާނު މަޤާމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވުމާއިގުޅިގެން ޓްރާންސިޝަން މަސައްކަތަށް ވަގުތު ހުސްކުރެއްވުމަށް މޭޔަރުގެ ޒިންމާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ހަވާލުކުރައްވަން މިއަދު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.