English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސް، ޒު، ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުނ ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ކަލައިދޫގެ ތަރައްގީގެ މުހިއްމު މަޝްރޫއުތަކެއް ހުއްޓިފައިވާކަމަށާ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކަލައިދޫ ކައުންސިލުން، ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު އާއި ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކަލައިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ މައްޗަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްނުވެ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ އިޙްތިސާސްގެ މައްސަލައަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުގައި ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކަލައިދޫ ބަނދަރުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ފުޓްސަލް ކުޅޭނެ ބޮޑު ދަނޑެއް އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބޮޑު މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ކޯޒްވޭގެ ޑިޒައިނަށް ގެންނަން ފެންނަ ބައެއް ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރިލާނެ ސަރަޙައްދެއްގެ އިތުރުން ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.