English Edition
Dhivehi Edition

ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފު ކުރަން ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ވަޙީދު ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ކުރައްވަން ހުށަހަޅުއްވަވާފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި ހާލަތެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން “ޕްލޭން ބީ” ގެ ގޮތުގައި ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމެން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން މިއަދުވެސް ކުރަމުންދާއިރު، ޑރ. ވަހީދު ރެކޯޑުގެ ސާފު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ގިނަ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ޔާމީން އަަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑރ ވަޙީދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ކުރައްވަވާފައެވެ.