English Edition
Dhivehi Edition

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން މުޅިން އަލަށް ދޭން ފަށާ ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަވާ މި ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިރޭ 8:30 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ.

ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެގޮތުން ހިލޭސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމެކެވެ.

މި ފަހަރު އެވޯޑު ދެވޭ ދާއިރާތަކަކީ:

– ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
– ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ
– ޙާއްސަ އެހީގެ ދާއިރާ
– މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވާ އާލާކުރުން
– މަސްތުވާތަކެތިން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން
– ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަދި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން
– ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި، ތާރީޚީ ތަރިކަ، ދިވެހިބަސް ދިރުވުން
– ފަންނުވެރިކަން (އާޓްސް) އަދި (އައިސީޓީ) ދާއިރާ ދިރުވައި އާލާކުރުން
– އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވުން
– ސްޕެޝަލް ރިކޮގްނިޝަން އެވޯޑް (މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލް ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު ދެއްވާ ހާއްސަ އެވޯޑް)
މި އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހެޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.