English Edition
Dhivehi Edition

ފެނަކީ އިންސާނާ ދިރިހުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އަދި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މާއްދާއެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް %60 ފެނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ނިޒާމެއްވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބަރޯސާވެފައިވަނީ ފެނުގެ މައްޗަށެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި، ލޭގެ ޕްރެޝަރު ހިފެހެއްޓުމާއި، ސެލްތަކަށް ނިއުޓްރިއެންޓްސް އާއި އޮކްސިޖަން ގެންދިއުމުގައި ފެނަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހުޅުތައް ތެޔޮޖަހައި، ގުނަވަންތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ހަށިގަނޑުން ކުނި ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ހަށިގަނޑުގައި ފެން މަދުވުމުން ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ވަރުބަލިވުމާއި، ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި، ބަނޑުހައިވުމާއި، އަދި ކިޑްނީއަށް ގެއްލުންވުމާއި ސިއްސައިގެން ދިއުން ފަދަ އެއަށްވުރެ ވެސް ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ޑީހައިޑްރޭޝަން އަކީ މަރުވާން ވެސް މެދުވެރިވާ ކަމެކެވެ.

ޚާއްސަކޮށް އެތުލީޓުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފެން ބުއިމަކީ ދާހިއްލުމާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ގިނައިން ފެން ގެއްލޭ އިރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހައިޑްރޭޝަން ދިނުމަކީ ކުޅުންތެރީންގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅުކޮށްދީ، ހޫނުކަމާ ގުޅުން ހުރި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ބޯފެނުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ކާ ކާނާ، މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ފަދަ ކާނާގެ ތެރެއިން ވެސް ފެން ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭވަރަށް ސާދާ ފެން މުޅި ދުވަހު ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވެ.

ޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ފެނަކީ އިންސާނާގެ ސިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް މުޅިން މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެކަށީގެންވާ ފެން ނުލިބިއްޖެނަމަ އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ، ސިއްހީ ގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހައިޑްރޭޓް ވެފައި ހުރުމާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފެން ބުއިމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ރޯދަ ހިފާއިރު އަދިވެސް ހައިޑްރޭޓް ވެފައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ފެން ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވެ. ހަގީގަތުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ފެން ބުއިމުގެ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާނީ ހަށިގަނޑަށް އާންމުކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ކާނާއިން ފެން ނުލިބޭތީ އެވެ. ރޯދަގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު ދުވާލުވަގުތު ފެން، ސައި، ނުވަތަ ކޮފީ ފަދަ ވަކި ދައުރުވާ އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައެއް ނޯވެއެވެ. އަދި ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކާއި ނުވަތަ ކެލޮރީ ހިމެނޭ ބުއިންތަކުން ދުރުހެލިވާން ޖެހެއެވެ. ރޯދަ ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގައި ފެނާއި އިލެކްޓްރޯލައިޓް ރައްކާތެރިވާން ފަށާއިރު، ފެން ބޭނުންކުރުން އިތުރު ނުކޮށްފިނަމަ ޑީހައިޑްރޭޝަން އަށް މަގުފަހިވެދާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރެއަކު މަދުވެގެން 8-10 ތަށިފެން ބުއިމަކީ ޑީހައިޑްރޭޝަން އިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ޖުމްލަ ސިއްހަތަށް އެހީތެރިވުމަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ފެނުގެ އިތުރުން ބައެއް މީހުން ރޯދަ ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގައި އިލެކްޓްރޯލައިޓް ބެލެންސް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސްޕޯޓްސް ޑްރިންކްސް ނުވަތަ ބޯން ބްރޯތް ފަދަ އިލެކްޓްރޯލައިޓް ގިނަ ބުއިންތައް ބޭނުން ކޮށް އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޯދަމަހު އެފަދަ އެއްވެސް ސަޕްލިމެންޓެއް ނުވަތަ ބުއިންތަކެއް އިތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުން މުހިންމެވެ.

ޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ރޯދަ ހިފާއިރު ވެސް ހައިޑްރޭޓް ވެފައި ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ޖުމްލަ ސިއްހަތަށް އެހީތެރިވެދީ ޑީހައިޑްރޭޝަން އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފެނާއި ފަހަރެއްގައި އިލެކްޓްރޯލައިޓް ގިނަ ބުއިންތައް ބުއިމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.