އައްޑޫސިޓީގައި އަލަށް ތައްޔާރުކުރާ ރިސޯޓް އިސްމެހެލާހެރަ؛ ފޮޓޯ އާމިނަތު ސާލިހާ/އޭއޯނިއުސް

އިސްމެހެލާހެރައިގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަވެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ