English Edition
Dhivehi Edition

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ކާށިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ، ރަށްރަށުގެ ހާލަތު ބައްލަވައި ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ކާށިދޫއަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭ ރަށެއްކަމުގައި ވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ކާށިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ، ކާށިދޫގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢާއި އަދި ފެނުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުމަށްފަހުގައި، ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް އެކަށޭނަ ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަން އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް އެކަށޭނަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ރަނގަޅު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ އެކަމަށް ކާށިދޫ ކައުންސިލުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކާށިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކޮމީޓީން ފާހަގަކުރެއްވި އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ކާށިދޫގެ އައު ބަނދަރު ހެދުމާއި، ބިންހިއްކުމާއި، ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލަ އާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކާށިދޫގެ ފެނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކާށިދޫގެ ބިންހިއްކުމަކީ ކާށިދޫގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، ކާށިދޫގެ އައު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި އެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ކާށިދޫގެ ސިއްޙީޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަންނަ އަހަރު ކާށިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވޭނެ ކަމަށާއި، ސިއްޙީޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކާށިދޫގައި މިސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު، ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަނީ ޕްލޭނިންގ މަރުޙަލާގައެވެ. މިގޮތުން ކާށިދޫގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ކާށިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް މަސައްކަތާއި، މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑިސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، ކާށިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. ​ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމަރުކަޒަށް ކުރެއްވި މިޒިޔާރަތުގައި، އެމަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މެހެމާނުން ސޮއެކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއެކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކާށިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ ޚާއްޞަ ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއްވެސް ވެދުމަށް އަރުވާފައެވެ. ކާށިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ކުރެެއްވި މިޒިޔާރަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެތަނުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވައި އެމަރުކަޒުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ކާށިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އެމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެން ޢިމާރާތާއި، ޕޯރޓިކޯ އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވި މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.