English Edition
Dhivehi Edition

‘އޭއޯ ރޯދައިގެބަދިގެ’ މި ސެގްމެންޓްގައި މިއަދު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ރެސިޕީއަކީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ އަދި ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ބުއިމެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ގެނެސްދޭ “ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް” ގެ ރެސިޕީ ތިއެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި: (1 ތައްޓަށް)

1/3 ޖޯޑު ކިރު

1 3/4 ޖޯޑު ވެނީލާ އައިސްކްރީމް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ބެލެންޑަރަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅާލުމަށްފަހު ގިރާލާފައި ތައްޓަށް އެޅުމަށްފަހު ވަގުތުން ސާރވް ކުރާށެވެ.