މަދިޔަމަކޮއިގެ ރުޤްޔާ

ކަންމަތީ ފިހާރައިން ނިކުމެވުނީ މަދިޔެމަކޮއިގެ ކުރިމައްޗަށެވެ މިއަދު ވެސް ފެށީ ސުވާލަކުންނެވެ މާ ހެނދުނު

ފޭކު މީހުން

މަދިޔެގެ މަކޮއިއާ ދިމާނުވާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްފަހުން ދިމާވިއިރު ހިކި އަނަރޫފަކަމުން ވީ ޢަޖާއިބުގައި މަ