،ރައީސް ޞޯލިޙް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
،ރައީސް ޞޯލިޙް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކޮށްފައި އ
އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތ
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ޤ
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުން އަކަށ
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޑަންޓ
އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކ