English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް

ކ.ގާފަރުގެ ދެކުނުން، ހުޅަނގާ ދިމާއަށް އުޅަނދެއްގެ ބައެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބނީ ގާފަރުގެ ދެކުނުން، ހުޅަނގާ ދިމާއަށް އުޅަނދެއްގެ ބައެއް އޮޔާދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު 17:45 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެދޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރޭގަނޑު މި ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރައްވާއިރު، އުޅަނދުފަހަރުތަކުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ

ޓެގު