India ge kureege Raees Pranab Mukherjee avahaaravumaa gulhigen Raees thauziyaa vidhaalhuvejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތް ކޯވިންދަށް ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި، އިންޑިއާގެ 13 ވަނަ ރައީސް ކަމުގައިވާ ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ މިއަދު މެންދުރު އަވަހާރަވިކަމުގެ ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށާއި، މިއީ އިންޑިއާއާއި މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދަށް ވެސް ގެއްލިގެން ދިޔަ ޚިދުމަތްތެރި ބަޡަލެއްކަން އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުނުކުރެވޭފަދަ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުން ވެސް ހަނދާން އާކުރަމުންގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއްކަން އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރި ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި، އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީގެ ޢާއިލާއަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އިޚްލާޞްތެރި ތަޢުޒިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.