Addu gai hadhamun dhanee Police academy ah, India ge military base eh noon:Rozaina - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ގްރާންޓް އެހީގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަދަމުންދާ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަކީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ނޫންކަމަށާއި އެތަނުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓިވީގެ ސިޔާސީ ދުނިޔެ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަދާ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި އަދި އެތަނުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާއިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މި ކަމަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ފައިދާއެއްކުރާނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީ އަށް މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޅާނުލާ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަކިވަކި ރަށްތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ހިންގާފައިނުވާވަރުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި މި ސަރުކާރާުން ހިންގަމުންދާކަމަށެވެ.

“އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުމުން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭ” އިތުރަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާނުވާ ކަމަށާއި މިހާލަތުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އަސާސީ ހައްގެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

1 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ މީހާ
ސެޕްޓެމްބަރު 3, 2020
އައްޑޫ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއްނުދެވޭ، ހުސްވާހަކަ.. އައްޑޫ ނޫނީ ސިޓީއެއް ނެތް މަގު ނުހަދާ އޮތް ، ހަދާފައޮތް މަގުތައްވެސް ހަލާކުކުރީ ހަމަ މިސަރުކާރުން ...އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އައްޑޫ ތަރައްޤީއެއް ނުކުރާނެ، އެމީހުން ބިރުގަންނާނެ އައްޑޫ މީހުން މާލެއިން އައްޑޫއަށް ބަދަލު ވެދާނެތީ....އެހެންވީމަ މިހާރު އައްޑޫ މީހުން ނަށް ހަޤީޤަށް އެގޭނެ މިސަރުކާރުގެވެސް އަދި ކުރީ ސަރުކާރު ތަކުންވެސް .....ވޯޓް ހޯދަންވީމަ އައްޑޫ މީހުން ފެންނާނެ .....