Argon aai Helium gas dhen Raajje ethere kureveynee huhdha nagaigen - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
16 ޖުލައި 2020: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ، ޤައުމީ އެންޓި ހިއުމަން ޓްރިފިކިންގ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޕްލިމިނަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

އާގަން ގޭހާއި ހީލިއަމް ގޭސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާއިރު ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއިބެހޭ ގަވާއިދު 2019ގެ 3 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެގަވާއިދަށް އެއްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ނަގަންނުޖެހޭ ކެމިކަލް ތަކުގެ ލިސްޓަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން، އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އާގަން ގޭސް އަދި ހީލިއަމް ގޭސް، އެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެހެންކަމުން އެއިން އެއްވެސް ގޭހެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި ބެހޭ ގަވާއިދު 2019 އާއި އެގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.