Raees Maumoon COVID-19 ah positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން
08 ސެޕްޓެންބަރު 2017ގައި ޖޭޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް މައުމޫން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްރާޙް (ސަން)

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެކަން އިޢުލާންކުރައްވައި ދާދި ދެންމެއަކު ޓްވީޓު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީގައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)