English Edition
Dhivehi Edition
5 މަސް ކުރިން
08 ސެޕްޓެންބަރު 2017ގައި ޖޭޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް މައުމޫން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަފްރާޙް (ސަން)

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެކަން އިޢުލާންކުރައްވައި ދާދި ދެންމެއަކު ޓްވީޓު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސް މައުމޫންގެ އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީގައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)