Ooredoo degital center eh Addu City gai hulhuvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫ އާއި ލ އަތޮޅުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި ހުޅުވި ސެންޓަރު، ހުޅުވާފައިވަނީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރު ކައިރީގައި އެވެ. އަދި ލ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވި ސެންޓަރު ހުންނާނީ ގަމުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީގައެވެ.

Advt

Advertisement

އޫރީދޫއިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އަލަށް ހުޅުވި މި ސެންޓަރުންތަކުންވެސް 24 ގަޑިއިރު ބިލް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ސެންޓަރުތަކުގައި ހިމެނޭ ސެލްފު ސާވިސް ކިއޮސްކްތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުން ގަޑިއެއްގައި ރީޗާޖްކޮށް ކޭޝްއިން ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެކަމަށްވެސް އޫރިދޫއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކަކީ ސެލްފް ސާވިސް ކިއޮސްކުތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ރިޗާޖުކުރުމާއި ބިލު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ކޭޝް އިން ކުރުމަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސެންޓަރުތަކެކެވެ.

އުރީދޫއިން ވަނީ މާލެ، ކުޅުދުއްފުށި، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫ އަދި ލ. ގަމުގައިވެސް އެފަދަ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

އޫރިދޫއަކީ އުޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.