F. Nilandhoo ge tharaqqee ge kankamaa behey gothun mashvaraa kurahvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވެވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ނިލަންދޫ ކައުސިލަރުންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ ކިބައިން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ވަގުތު އެންމެ ދަތިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ރަށުގެ ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޙާލަތު މިވަގުތު ހުރިގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރަށުގެ ބަނދަރާއި ގުޅިގެން މިހާރު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ވަނީ ނައިބު ރައީސާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

Advt

Advertisement

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރާއި އެހެނިހެން ބައެއް ސާމާނު އެރަށަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ނިލަންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށާއި، އަދި އޭގެ އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަންވެސް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ރާއްޖެ މިއޮތް ޞިއްހީ ޙާލަތުގައި ނިލަންދޫގެ ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ މާހިރުންދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއަޅައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.