Ge eh kuyyah hifaalaa irah resident akah vaakah nujehey: Rozaina - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގައި 100،000ރ. އަށްވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރާ ބިދޭސީންނާއި 10 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހާއި ދެކޮޅަށް އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ރޮޒެއިނާ އާދަމް ތެދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެގޮތުން ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ 100،000ރ. ގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދިނުމާއި އެކަމަނާ ދެކޮޅު ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

“ސަބްސްޓޭންޝަލް، ރަނގަޅު ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެނައުމުން ނޫނީ ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދެވިގެން ނުވާނެ. ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާލާ އިރަށް ރެސިޑެންޓަކަށް ވާކަން ނުޖެހޭ. ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން މިއީ”، އެ ޓްވީޓްގައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން، އެ ކޮމިޓީން ވަނީ އެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އިތުރު އިސްލާހުތަކަކާއެކު ބިލު ވަނީ އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ބިލަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކަށް ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާއިރު، މީސްމީޑިއާގައި ވެސް މި މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްލާހުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ.