"Mandela Rules" ge Dhivehi tharujamaa Naibu Raees ge aiypulhah aruvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން
އ.ދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ، "ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އ.ދ. އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ، މިސް ކެތަރިން ހަސްވެލް، “ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް” ފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ އަތްޕުޅަށް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ މި ފޮތް ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ނެލްސަން މަންޑޭލާގެ އުފަން ދުވަހު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ، މަންޑޭލާއަކީ ލާމަސީލު ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަންޑޭލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން ޢިބުރަތް ލިބިގަނެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް މަންޑޭލާ ގެންގުޅުއްވި ރަނގަޅު އާދަތަކާއި އުޞޫލުތައް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advt

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އ.ދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެމީހެއްގެ ޤައުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނެލްސަން މަންޑޭލާ ގެންގުޅުއްވި އުޞޫލުތައް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށް، އޭގެ ބޭނުން ހިފުން މުހިންމުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން އެކަމަނާ ވަނީ ޤައިދީންނާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގައި މަންޑޭލާ ގެންގުޅުއްވި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާ ވަނީ ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އ.ދ. ގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ، ކުށްވެރިން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް އަލުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަހައްޓަވާ ޙާއްޞަ އިސްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްފައިވަނީ މި ބޭނުމުގައިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހުގައި މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

“ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް،” މި ފޮތަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކަޅުނަސްލުގެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަމުގައިވާ ނެލްސަން މަންޑޭލާގެ ޝަރަފުގައި ލިޔެފައިވާ، އެއިރު ދެކުނު އެފްރިކާގައި ހިނގަމުންދިޔަ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް އޭނާ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ “އެޕާތައިޑް” ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނެލްސަން މަންޑޭލާ 27 ދިގު އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އިރު، މި ފޮތުގައި ޤައިދީންނާއި މެދު އިންސާފާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ނުގެއްލޭ ގޮތައް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާނެގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފައިވެއެވެ.