Ah sheikh Hussain yoosuf ge aailaayah raess thauziyya vidhaalhuvehje - AO News Ah sheikh Hussain yoosuf ge aailaayah raess thauziyya vidhaalhuvehje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފްގެ އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސް ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް، އެ ޢާއިލާއާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ޙުސައިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ވަރަށް ފުން ހިތާމައާއެކުގައި ކަމަށެވެ. ޙުސެއިން ޔޫސުފް ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތައް ރައީސް ފާހަގަކުރަށްވައި މި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޢާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަރްޙޫމްގެ ފުރާނައަށް މާތްﷲ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވައި، ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށާއި، ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފަންނު ނޫހިރި، އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފް އަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 78 އަހަރުފުޅުގައި އެވެ. އެބޭފުޅާ އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއްވުމަށްފަހު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިޔާގައެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ 29 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ސަރުކާރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވީ ބޮޑު އިސްޓޯރުގެ ކާތިބުކަމެވެ. އޭގެފަހުން، ވުޒާރަތުލް މަޢާރިފުގެ ކާތިބުކަންވެސް ކުރެއްވިއެވެ.